Polska: Sąd Najwyższy orzekł ważność wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję

0
Andrzej Duda prezydent Polski
Fot. Kancelaria prezydenta RP
REKLAMA - ZADZWOŃ (773) 588-6300

Sąd Najwyższy przyjął dziś uchwałę uznającą wybory prezydenckie za ważne. Orzeczenie dotyczące wyborów wydała Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. 
Sąd Najwyższy przyjmując tę uchwałę, brał pod uwagę sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej, stanowisko Prokuratora Generalnego oraz wynik rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy protestów wyborczych, których było ponad 5 tysięcy 800. 

Większość, bo prawie 90 procent z nich sąd pozostawił bez dalszego biegu – z powodów formalnych. W 93 przypadkach uznano protesty za zasadne, ale bez wpływu na wynik wyborów, mówiła w uzasadnieniu uchwały sędzia Ewa Stefańska, przewodnicząca składu orzekającego. “Sąd Najwyższy uznał, że żadne z tych uchybień, jak również wszystkie one łącznie, nie dają podstaw do kwestionowania ważności wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego 12 lipca 2020 roku” – mówiła Ewa Stefańska. Uchwala o orzeczeniu ważności wyborów ma moc z chwilą ogłoszenia. 

W tym samym tonie, decyzję Sądu Najwyższego uzasadniał sędzia Paweł Księżak. Jak podkreślił, nieprawidłowości nie miały wpływu na wynik wyborów. Protesty wyborcze dotyczyły między innymi głosowania korespondencyjnego i nieprawidłowości przy doręczaniu pakietów wyborczych. Chodzi między innymi o brak wysyłki pakietów wyborczych, wysyłek pakietów na błędny adres, braku należytej staranności w zakresie doręczenia wyborcy pakietu – co poskutkowało jego niedostarczeniem, doręczenia wyborcy niekompletnego pakietu czy nieodebrania przez konsula przesyłki zawierającej kopertę zwrotną, mimo wysłania jej w terminie przez wyborcę.
Inne protesty, które SN uznał za zasadne dotyczyły miedzy innymi nieumieszczenia w spisie wyborców, wprowadzenia w błąd, co do możliwości dopisania się do spisu czy niewywieszenia w widocznym miejscu protokołów z wyników głosowania. 

Zdecydowaną większość wniesionych protestów Sąd Najwyższy uznał za bezzasadne – “przede wszystkim przez ich nieudowodnienie, błędną interpretację przepisów Kodeksu Wyborczego oraz ustawy wyborczej z 2 czerwca 2020 roku, dokonał przez wnoszących owe protesty, a także ze względu na stwierdzone w toku postępowania w sprawach wywołanych wniesieniem tych protestów, prawidłowe wywiązanie się przez organy wyborcze oraz konsulów z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy prawa wyborczego. ” – podkreślił sędzia Paweł Księżak.
Wcześniej także Państwowa Komisja Wyborcza nie stwierdziła naruszeń prawa wyborczego, które by miały wpływ na wynik wyborów. Sąd Najwyższy podejmuje uchwałę dotyczącą ważności wyborów prezydenckich w ciągu 21 dni od ogłoszenia przez PKW wyników wyborów. 

Uchwałę w sprawie ważności tegorocznych wyborów prezydenckich oraz jej uzasadnienie odczytała przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Ewa Stefańska. Sąd Najwyższy stwierdził ważność wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na drugą kadencję na podstawie art. 129, ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 324 paragraf 1 ustawy Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 roku.

W uzasadnieniu do decyzji Sądu Najwyższego podkreślono, że podczas wydania wyroku w sprawie ważności wyborów, wzięto pod uwagę wszystkie okoliczności, również te niemogące być przedmiotem protestów wyborczych.
Wskazano również na fakt, że w sytuacji pandemii i nieodbycia się wyborów w pierwotnym terminie, obowiązkiem państwa było zapewnienie realizacji prawa obywateli do wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a także realizacji terminów konstytucyjnych. “Sąd Najwyższy uznał, że w opisanych okolicznościach ponowne zarządzenie przez Marszałka Sejmu 3 czerwca 2020 roku wyborów na dzień 28 czerwca 2020 roku, w związku z treścią uchwały Państwowej Komisji Wyborczej nr 129/2020 z 10 maja 2020 roku, pozwoliło zrealizować obie te wartości w najwyższym możliwym stopniu” – zaznaczyła sędzia Ewa Stefańska.

Jak mówił również rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Aleksander Stępkowski ta uchwała normatywnie zamyka wybór Andrzeja Dudy na kolejną kadencję. “Nic już od strony normatywnej nie stoi na przeszkodzie, żeby 6 sierpnia prezydent elekt i wciąż urzędujący prezydent złożył ślubowanie przed Zgromadzeniem Narodowym i w ten sposób zainaugurował swoją kolejną kadencję na urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – powiedział sędzia Aleksander Stępkowski.

#polskieradio

ALERT

POINFORMUJ NAS O WAŻNYM TEMACIE!

e-mail na [email protected] tel. +1 773-588-6300

CHCESZ UMIEŚCIĆ BANER? - DZWOŃ (773) 588-6300

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Zauważyłeś błąd we wpisie? Napisz do Nas!