Polamer Inc
Polvision

Konsul Janicki o wyborach do Parlamentu Europejskiego [wideo]

Konsul Generalny RP w Chicago Piotr Janicki w poniedziałkowym wywiadzie udzielonym na antenie naszego radia poruszył temat udziału Polonii w eurowyborach i jesiennych wyborach parlamentarnych w Polsce.

 

Komunikat: Głosowanie za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Wybory do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych za granicą, zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00.

Obywatele polscy oraz obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi stale zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 772) na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago zostały utworzonych 7 obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 141, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Konsulat Generalny RP

1530 N Lake Shore Drive

Chicago, IL 60610;

 1. Obwód głosowania nr 142, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Dom Podhalan ZPPA

4808 S Archer Avenue

Chicago, IL 60632

 1. Obwód głosowania nr 143, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia Św. Ferdynanda

3131 N Mason Avenue

Chicago, IL 60634

 1. Obwód głosowania nr 144, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Chicago, Parafia Św. Konstancji

5856 W Ainslie Street

Chicago, IL 60630

 1. Obwód głosowania nr 145, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Lombard, Polska Katolicka Misja pw. Miłosierdzia Bożego

21W377 Sunset Avenue

Lombard, IL 60148

 1. Obwód głosowania nr 146, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Saint Louis, St. Agatha Church

Polish Roman Catholic Parish

3239 S 9th Street

St. Louis, MO 63118

 1. Obwód głosowania nr 147, siedziba obwodowej komisji wyborczej:

Orchard Lake, Orchard Lake Schools

Adam Cardinal Maida Alumni Library

3535 Indian Trail

Orchard Lake, MI 48324

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty; a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

6) zostanie wpisana do spisu wyborców.Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko

 2. Imię (imiona)

 3. Imię ojca

 4. Datę urodzenia

 5. Numer ewidencyjny PESEL

 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą

 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Prosimy o wskazanie w zgłoszeniu także numeru obwodowej komisji wyborczej, w której planują Państwo przystąpić do głosowania.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW E- WYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź https://e-wybory.msz.gov.pl

 

bądź do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago:

 1. e-mailowo: chicago.legal@msz.gov.pl

 2. telefonicznie, nr tel.: + 1 312 337 8166 wew. 237

 3. pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu

 5. faksem, nr faksu: + 1 312 337 7841

 

Zgłoszenia można dokonać do dnia 23 maja 2019 r. (włącznie).Zaświadczenia wydawane przez Konsula

 

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. (włącznie):

 1. e-mailowo: chicago.legal@msz.gov.pl

 2. pisemnie, na adres: 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

 3. faksem, nr faksu: + 1 312 337 7841

 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl