Bilety . com

Zawyżanie frekwencji w więziennej szkole

Ostatnie dochodzenie Inspektora Generalnego Chicagowskiej Rady ds. Edukacyjnej Nicholasa Schulera wykazało fałszowanie danych programu nauczania dla młodocianych przestępców w więzieniu powiatu Cook.

Z opublikowanego raportu wynika, że liczba osób zapisanych na kursy oferowane skazańcom przez chicagowskie szkoły publiczne skazańcom nie zgadzała się ze stanem faktycznym. W latach 2012-16, 342 więźniów widniało na listach obecności więziennych zajęć lekcyjnych, podczas gdy w rzeczywistości, zostali oni z więzienia już dawno zwolnieni.

Fałszowano także liczbę osób kończących kursy, w celu podwyższenia rankingu CPS. W jednym przypadku, na liście osób, które ukończyły semester szkoły średniej znalazł się uczeń, który został zastrzelony tydzień po wyściu z więzienia. W swoim raporcie Inspektor Generalny rekomendował zwolnienie dyrektora więziennej szkoły. CPS oferuje swoje kursy 700 młodocianym więźniom w czterch ośrodkach odosobnienia na terenie powiatu Cook.